Bayans by Tag: 92


Cricket,Khel Kood Ki Sharai Hud
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/khel-kood-ki-sharai-hud/" title="Cricket,Khel Kood Ki Sharai Hud"]
Categories: ,
Tags: , , , , , , , ,
Taqwa Ikhtiyaar Karo
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/taqwa-ikhtiyaar-karo/" title="Taqwa Ikhtiyaar Karo"]
Categories: ,
Tags: , , , , , , ,
Waqt ki Qadr-o-Qeemat
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/waqt-ki-qadr-o-qeemat/" title="Waqt ki Qadr-o-Qeemat"]
Categories: ,
Tags: , , ,
Jis Ka Bhi Dil Ye Chaahai Kay Bethai Khuda Kay Paas
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/jis-ka-bhi-dil-ye-chaahai-kay-bethai-khuda-kay-paas/" title="Jis Ka Bhi Dil Ye Chaahai Kay Bethai Khuda Kay Paas"]
Categories: ,
Tags: , , , ,
Sabr par Inamaat (A)
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/sabr-par-inamaat-a/" title="Sabr par Inamaat (A)"]
Categories: ,
Tags: , ,
Saltanat Ki Qurbani
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/saltanat-ki-qurbani/" title="Saltanat Ki Qurbani"]
Categories: ,
Tags: , , ,
SOHBATAY AEHLULLAH
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/sohbatay-aehlullah/" title="SOHBATAY AEHLULLAH"]
Categories: ,
Tags: , , , , ,
Haalaat-e-Hazira Aur Hamari Zimedari Surah Shams Kay Tanazur Main
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/haalaat-e-hazira-aur-hamari-zimedari-surah-shams-kay-tanazur-main/" title="Haalaat-e-Hazira Aur Hamari Zimedari Surah Shams Kay Tanazur Main"]
Categories: ,
Tags: , , , ,
Khouf-e-Khuda se Gunahon mein Hifazat hai
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/khouf-e-khuda-se-gunahon-mein-hifazat-hai/" title="Khouf-e-Khuda se Gunahon mein Hifazat hai"]
Categories: ,
Tags: , , , ,
Logon Ka Gumaan Aur Allah Ka Faisla
Play Download [addtoany url="http://www.majliseirshad.org/bayan/logon-ka-gumaan-aur-allah-ka-faisla/" title="Logon Ka Gumaan Aur Allah Ka Faisla"]
Categories: ,
Tags: , , , ,